Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
KNMI'14-klimaatscenario's
Suggesties voor gebruik
Klimaatscenario’s vormen de basis voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en adaptatie aan die verandering.

Peilschaal langs de dijk bij een krib in de Waal. Bron: Tineke Dijkstra/Hollandse Hoogte

Deze pagina’s geven meer informatie over welk KNMI'14-scenario onder welke omstandigheden gebruikt kan worden. De pagina’s met voorbeelden van toepassingen LET OP: Correctie WL-scenario voor 2085 (per 9 juli 2015) illustreren dit verder.
Welk scenario gebruiken?
De keuze voor het gebruik van bepaalde scenario’s hangt ondermeer af van het doel waarvoor u scenario’s gebruikt. In klimaatadaptatiestudies is het vaak nuttig om alle KNMI’14-scenario’s door te rekenen om die maatregelen te vinden die in alle gevallen nuttig zijn. Bij een verkennende studie wordt bepaald of klimaatverandering relevant is voor een sector en zou u kunnen kiezen voor het doorrekenen van één scenario. Het advies over het gebruik van scenario’s in onderstaande tabel is, naast het doel, ook afhankelijk van uw keuze voor een tijdshorizon en onderzoeksgebied.

Wat is de tijdshorizon?
De komende vijftien jaar Klimaatscenario's zijn niet geschikt Waarom?
2030-2100 Klimaatscenario's zijn geschikt Waarom?
Wat is het onderzoeksgebied?
(Deel van) Nederland KNMI'14-scenario's zijn geschikt Waarom?
(Deel van) Europa of groter KNMI'14-scenario's zijn niet geschikt Waarom?
Wat is het doel?
Oriëntatie 1 of enkele scenario's kunnen voldoende zijn Waarom?
Impact en adaptatie Kies 2-4 scenario's die de onzekerheid over voor u relevante klimaatvariabelen redelijk opspannen Waarom?
Beleid Kijk welk scenario voor u het meest relevant is. De keuze kan ook van vele andere factoren afhangen Waarom?
Tabel 1. Advies voor het gebruik van klimaatscenario's, afhankelijk van de tijdshorizon, het onderzoeksgebied en het doel. Klik op 'Waarom' voor een uitgebreidere toelichting.
De PBL-handreiking "Scenario's maken voor milieu, natuur en ruimte" geeft ook over het gebruik van scenario’s meer informatie.
Omgaan met onzekerheden
Bij het toekomstig klimaat zijn scenario's een manier om met onzekerheden om te gaan. De KNMI'14-klimaatscenario's geven samen een aanzienlijk deel van de onzekerheid weer, doordat ze gebaseerd zijn op verschillende emissiescenario’s en op een zo groot mogelijk aantal mondiale en regionale klimaatmodellen.

Meer informatie over het omgaan en communiceren over onzekerheden – in klimaat, socio-economische scenario’s, impactmodellen en beleid - vindt u op de website van de Autumn School “Dealing with uncertainties in research for climate adaptation (2012, Engelstalig).

  Untitled Document
En verder